Your basket is currently empty

  Checkout

   You don't have any saved projects.

   Privacy verklaring

   Privacy verklaring

   Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Fotoplaats gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken. Lifo Foto gebruikt de volgende handelsnamen: Fotoplaats.nl, Picturebird.nl en Lifofoto.nl.

   Lifo Foto fotografeert met stilzwijgende toestemming van, of op eigen verzoek van de gefotografeerden. Lifo Foto zorgt ervoor dat de gefotografeerden – al dan niet stilzwijgend – uit bijvoorbeeld verstrekte fotobonnen of mededelingen kunnen afleiden dat de foto op www.picturebird.nl zal worden gepubliceerd om vervolgens ter verkoop te worden aangeboden. Indien een gefotografeerde na het nemen van de foto bezwaren aanvoert tegen de publicatie daarvan, zal Lifo Foto daartoe niet overgaan.

   Indien de gefotografeerde na publicatie van de foto daartegen alsnog bezwaren aanvoert, zal Lifo Fotobedrijf de betreffende foto binnen een week van de website verwijderen.

   Het is redelijkerwijs niet uit te sluiten dat derden – zonder hun stilzwijgende toestemming – op dezelfde foto als de hierboven bedoelde gefotografeerden worden weergegeven. Indien derden – na plaatsing van de betreffende foto op de website – bezwaren aanvoeren tegen de publicatie, zal Lifo Foto binnen een week overgaan tot verwijdering van de foto. Lifo Foto is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de hierboven bedoelde publicatie.

   Lifo Foto respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. LIfo Foto handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   Wie zijn wij

   Lifo Foto is gevestigd en kantoorhoudend te Westwoud en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36001617. Fotoplaats is een handelsnaam van Lifo Foto.

   Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij

   Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:
   – voor- en achternaam;
   – e-mailadres
   – (evenement-) foto
   – factuur- en of verzendadres
   – postcode en plaats

   Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Lifo Foto of die van een derde partij in Nederland.

   Automatisch gegeneerde gegevens

   Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), de gebruikte browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostname die bij het IP-adres hoort en gegevens van de inlogsessies en gekozen waardes bij.

   Waarvoor en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt

   • Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
   • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
   • Om gebruik van de diensten van Lifo Foto aan u te factureren;
   • Om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
   • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

   Gebruik door derden

   Als u persoonsgegevens verstrekt aan Lifo Foto in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens nooit gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

   Lifo Foto kan derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons en zijn gehouden aan een met hen afgesloten Verwerkingovereenkomst. De werknemers van Lifo Foto  en derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

   Ten slotte kan Lifo Foto uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

   Hyperlinks van derden

   De website bevat hyperlinks waarmee u de omgeving van Lifo Foto verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Lifo Foto heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

   Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Lifo Foto worden verwerkt. Lifo Foto accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

   Hoe lang bewaart Lifo Foto persoonsgegevens

   Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is drie jaar na een bestelling of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Lifo Foto hanteert de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar als zij verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren.

   Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

   Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Lifo Foto of die van een derde partij. Lifo Foto maakt gebruik van servers in Nederland.

   Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

   Lifo Foto heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

   Cookies

   Via de website kan Lifo Foto gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om het mogelijk te maken dat u uw zelfgemaakte ontwerpen kunt bewaren of tussentijds kunt onderbreken.

   Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

   Indien u de gegevens wilt zien die bij Lifo Foto over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@fotoplaats.nl. Lifo Foto zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

   Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

   Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

   Vragen en feedback

   Lifo Foto controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen via info@fotoplaats.nl of een brief sturen naar Lifo Foto, Milton Friedmanweg 7, 1689 ZZ Zwaag.

   Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in maart 2023