Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definitiebepaling

1
Lifo Fotobedrijf: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Milton Friedmanweg 7, 1689 ZZ te Zwaag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 36.00.16.17.

2
Picturebird.nl: een website van de gebruiker, door middel waarvan producten op afstand worden geleverd.
Fotoplaats.nl. een website van de gebruiker, door middel waarvan consumenten producten kunnen ontwerpen en bestellen.

3
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lifo Fotobedrijf georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

4
Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en Lifo Fotobedrijf gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

5
Bedenktijd: De tijd waarbinnen de consument al dan niet gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

6
Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand sluit met Lifo Fotobedrijf.

8
Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van Lifo Fotobedrijf, tevens handelend onder de namen Fotoplaats.nl, Picturebird.nl en Lifofoto.nl

Vestigingsadres:
Milton Friedmanweg 7
1689 ZZ Zwaag

Telefoonnummer: 0299-222060 (bereikbaar tijdens kantooruren)
E-mailadres: info@fotoplaats.nl

KvK-nummer: 36001617
BTW-identificatienummer: NL002099451B32

Artikel 3  – Algemeen

1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gesloten overeenkomst op afstand tussen Lifo Fotobedrijf en de consument. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke aanbieding die door Lifo Fotobedrijf op Fotoplaats.nl en/of Picturebird.nl is verricht.

2
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk blijkt, zal – voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten – worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Lifo Fotobedrijf zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2
De op Picturebird.nl aangeboden foto’s betreffen een waarheidsgetrouwe weergave van de leverbare foto’s. Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de formaten van de leverbare foto’s. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of andere onjuistheden in het aanbod binden Lifo Fotobedrijf niet.

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst

1
De overeenkomst op afstand komt tot stand nadat de consument het aanbod heeft aanvaard en nadat Lifo Fotobedrijf de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd. Tot het moment dat de aanvaarding van het aanbod niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2
De door Lifo Fotobedrijf langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Lifo Fotobedrijf is verzonden.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

1
Lifo Fotobedrijf neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van de bestelling.

2
Tenzij anders is overeengekomen worden bestelde foto’s binnen zeven werkdagen geleverd.

3
Als gevolg van onvoorziene omstandigheden kan de levertermijn langer zijn. In dat geval vindt de levering uiterlijk binnen dertig dagen plaats, tenzij een langere levertermijn is overeengekomen.

4
Indien de levering vertraging ondervindt, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk dertig dagen na plaatsing van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Voor zover de consument reeds een betaling heeft verricht, zal Lifo Fotobedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen dertig dagen terugbetalen.

5
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lifo Fotobedrijf bekend heeft gemaakt.

Artikel 7 – Bedenktijd en herroepingsrecht

1
De geleverde foto’s zijn persoonlijk van aard en overeenkomstig de specificaties van de consument tot stand gebracht. Op grond van de vorige zin is – onder verwijzing naar artikel 46d van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek – de wettelijke bedenktijd niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tussen Lifo Fotobedrijf en de consument. Nadat de bestelling door Lifo Fotobedrijf is bevestigd is de bestelling niet meer ongedaan te maken.

Artikel 8 – Prijs en betaling

1
Zolang het aanbod beschikbaar is worden de prijzen van de aangeboden foto’s niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2
De in het aanbod vermelde tarieven zijn exclusief administratie- en verzendkosten. Vóór de totstandkoming van de overeenkomst op afstand wordt de hoogte van de administratie- en verzendkosten duidelijk vermeld.

3
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen tien dagen na ontvangst van de foto’s.

4
Indien de consument gebruik maakt van de mogelijkheid om vooruit te betalen, kan hij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende bestelling indien de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden.

5
Een onjuistheid in verstrekte of vermelde betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Lifo Fotobedrijf.

6
Indien tijdige betaling achterwege blijft is de consument van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de consument wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op het moment dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.

7
Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling ten aanzien waarvan de consument in verzuim is geweest komen voor rekening van de consument.

Artikel 9 – Conformiteit

1
Lifo Fotobedrijf staat er voor in dat de geleverde foto’s voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Artikel 10 – Klachten

1
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Lifo Fotobedrijf, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2
Bij Lifo Fotobedrijf ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord.

3
Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Slotbepalingen

1
Op elke overeenkomst tussen de consument en Lifo Fotobedrijf is Nederlands recht van toepassing.

2
Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3
Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst ter beschikking van de consument is gesteld.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in maart 2023